Follow

Günaydın aydınlık insanlar. Her poşet aldığımızda akepeye 18 kuruş bağışlamış oluyoruz. Bu paralar doğrudan din tacirlerine gidiyor. Poşet kullanmayalım, file veya torba kullanalım. Basit bir hesapla Türkiye'deki 22 milyon hane halkı ayda ortalama otuzar poşet alsa toplamda 118 milyon lira ediyor. Sadece poşetten ayda 118 milyon lirayı akepeye bağışlayalım mı?

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!