Follow

@aral Merhaba sayfada RSS Feed düğmesine bastım şu sonucu verdi:

@CandanBadem Ne yazık ki Firefox 2018 yılı sonunda RSS desteğini kaldırdı. Eğer kullanmak istiyorsan bir “RSS Reader” kullanmak zorundasın. Mesela feedbin (feedbin.com/)

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!