Follow

@aslihan kız oralardan arkadaşıma ev lazım. Tanıdık emlakçı numarası var mı sende? Yada en son tuttuğun evşn emlakçısının numarası da olur 🤔

@Nightsword Ben evde kalmıyorum ama arkadaşlar hep sahibinden'den bakıyor öyle bir tavsiye verebilirim sadece :(

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!