Follow

Oturup almanca öğrenip Almanya'daki işlere başvurmak mı yoksa kpss çalışmak mı 😕 kafamda deli sorular

@Nightsword ikisi de zor görünüyor benim için ama gönül ondan yana

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!