Bu tarz bir çekim güzel düşünülmüş. Mustafa Ceceli'nin sesi hep hoşuma gitmiştir burada da gayet iyi, Ece'nin sesi de uyumlu olmuş... youtube.com/watch?v=-ksi_HKC8u

"İstekli olana" yardım etmek/yol göstermek. Bazılarının "istek düzeyini" arttırmak, bazılarının "istek farkındalığını" sağlamak...
.
En önemlisi bunları başkalarının da sana yapması.
Sanırım gelişim bu şekilde oluyor.

Telifsiz melodi, ses tarzı içerik bulabileceğim yer(ler) tavsiyesi olan? Özellikle nadir bilindiğini düşündüğünüz yerler...

MIT'de verilen "The Missing Semester of Your Computer Science Education" dersinin TR çevirisi tamamlanmış: missing-semester-tr.github.io/

Tabii ilgili sistem hakkında bilgi sahibi de olmak lazım yani;
1-Sorgulama
2-Bilgi
1-Bilgi
2-Sorgulama
.
Sorguluyoruz, bilgileniyoruz, bilgileniyoruz, sorguluyoruz
.
Bilerek sorguluyoruz...

Show thread

Ben bu sistemin neresindeyim? Neresinde olmalıyım?
.
Gelişmek için çok önemli bir soru...

"Muamma" isminde bir şarkısını dinlemiştim hoşuma gitmişti...

Show thread

Sinem Güngör'ün albümü çıkmış: Van Gogh - youtube.com/playlist?list=PLhV
Bu kadının yaptığı şarkıların türü tam olarak nedir?

Maalesef birçok insan kendilerine dayatılan dünyadan çıkaMAyacak.
.
-Gerçekleri hiçbir zaman göreMEyecek,
-gerçeklerle yüzleşeMEyecek,
-aslında başkalarının ihtiraslarına, çıkarlarına hizmet ettiklerinin farkında bile olaMAyacak,
-en kötüsü kendisinin çok iyi bir iş yaptığını zannetmeye devam edecek...

Son 2 haftadır aşırı motivasyon düşüklüğüm var. Acilen doğa-hayvan-gizem belgesel yüklemesi yapmam lazım...

Biraz uzun ama Evrim ile ilgili hem bilimsel, hem felsefi, hem dini, hem de objektif ve kapsamlı bir çalışma. Tavsiye ederim... m.youtube.com/watch?v=s79aeGWL

+++ Bir çok kişinin acele bir şeyler yapmak istemesi ve yeterince sabrı olmaması; bu kavramsal ayrımı yapmasını engelliyor. Sonuç olarak her şey gözünde karmakarışıkmış gibi gözüküyor ve erkenden pes etmesiyle sonuçlanıyor...

Show thread

+++ Her katmadanki birden çok problem, birbiriyle koordine ve kesişim gerektiriyor olabilir. Bu durumda problemlerin soyutlanacak kısmı ve kesişecek kısmı belirlenmeli ve problemler arası tutarlılığa dikkat edilmelidir. +++

Show thread

Bence farkında olunması gereken en önemli kavram "soyutlama".
.
Çözülen her bir katmandaki problem(ler), bir önceki çözülen katmandaki problem(ler)den bağımsız ele alınmalıdır. Çoğu zaman her katmana has farklı kavramlar, farklı bakış açıları gereklidir... +++

Seçeneğin çoğalması sizi nasıl etkiler?

Show older
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!