Bence farkında olunması gereken en önemli kavram "soyutlama".
.
Çözülen her bir katmandaki problem(ler), bir önceki çözülen katmandaki problem(ler)den bağımsız ele alınmalıdır. Çoğu zaman her katmana has farklı kavramlar, farklı bakış açıları gereklidir... +++

Follow

+++ Her katmadanki birden çok problem, birbiriyle koordine ve kesişim gerektiriyor olabilir. Bu durumda problemlerin soyutlanacak kısmı ve kesişecek kısmı belirlenmeli ve problemler arası tutarlılığa dikkat edilmelidir. +++

+++ Bir çok kişinin acele bir şeyler yapmak istemesi ve yeterince sabrı olmaması; bu kavramsal ayrımı yapmasını engelliyor. Sonuç olarak her şey gözünde karmakarışıkmış gibi gözüküyor ve erkenden pes etmesiyle sonuçlanıyor...

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!