Follow

Maalesef birçok insan kendilerine dayatılan dünyadan çıkaMAyacak.
.
-Gerçekleri hiçbir zaman göreMEyecek,
-gerçeklerle yüzleşeMEyecek,
-aslında başkalarının ihtiraslarına, çıkarlarına hizmet ettiklerinin farkında bile olaMAyacak,
-en kötüsü kendisinin çok iyi bir iş yaptığını zannetmeye devam edecek...

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!