Follow

Sinem Güngör'ün albümü çıkmış: Van Gogh - youtube.com/playlist?list=PLhV
Bu kadının yaptığı şarkıların türü tam olarak nedir?

"Muamma" isminde bir şarkısını dinlemiştim hoşuma gitmişti...

Show thread

@abdullahemrgl Galiba bağımsız müzik oluyor bu, Kadebostany'ye benzettim tınısını ya da ses kullanışları benziyor

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!