Sinem Güngör'ün albümü çıkmış: Van Gogh - youtube.com/playlist?list=PLhV
Bu kadının yaptığı şarkıların türü tam olarak nedir?

Follow

"Muamma" isminde bir şarkısını dinlemiştim hoşuma gitmişti...

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!