Follow

Ben bu sistemin neresindeyim? Neresinde olmalıyım?
.
Gelişmek için çok önemli bir soru...

Tabii ilgili sistem hakkında bilgi sahibi de olmak lazım yani;
1-Sorgulama
2-Bilgi
1-Bilgi
2-Sorgulama
.
Sorguluyoruz, bilgileniyoruz, bilgileniyoruz, sorguluyoruz
.
Bilerek sorguluyoruz...

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!