Follow

Sokakların yıkandığı videoları gördükçe aklıma Yalan Dünya Servet'in klorak sahneleri geliyor

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!