Pinned toot

Kesin Trump rus hekırları saldı tivitıra

Can someone advice some good tech accounts here on mastodon?

Ayaklarımı yıllardır aniden introdaki gibi vurup söylemeye başlatır kendini
Redd - Oyun
youtu.be/1G9cMuQUUbI

Uykuluylen uyandırma servisi, stresliyken stres yönetimi, moral için mod yükseltimi gibi bir sürü görevleri üstlenen çok büyük bir parça

Show thread

Ne zaman meraklı olursunuz?

Show more
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!