Pinned toot

Can someone advice some good tech accounts here on mastodon?

Ayaklarımı yıllardır aniden introdaki gibi vurup söylemeye başlatır kendini
Redd - Oyun
youtu.be/1G9cMuQUUbI

Uykuluylen uyandırma servisi, stresliyken stres yönetimi, moral için mod yükseltimi gibi bir sürü görevleri üstlenen çok büyük bir parça

Show thread

Ne zaman meraklı olursunuz?

Yarım saat sonra programlamaya ilk adımı atıyoruz, buyrun youtube yayınına. 20:30 youtu.be/oTnchqqwdVY

Demir eksikliği yani kansızlık olabilirmiş

Show more
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!