Follow

Kodlamaya ilk adımı atmak istiyorsanız şöyle bir seri hazırladık kodlamagonulluleri.github.io/w

@midori Dili sade, aynı zamanda görşelleştirme ile desteklenmiş. Kodlamaya giriş yapmak isteyenler için güzel bir kaynak olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık...

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!