Follow

Cerny birinci sayfayı bitirdim ama sağ el sol el koordinasyonunda zorlarıyorum @aslihan yardım ett

@midori De koordinasyonda sıkıntı olduğuna asla inanmam ilk seferde sol elle arpeji tutup başlıyosunuz ben şoka giritorum hep :D

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!