@midori ona sadece kedi diye hitap etmezseniz sevinirim başganım, o bizim anarşik bebemiz 😍😍😍 yaşasın anarşik kediler 😍😍

@midori la ne sevmemesi aşığım ben o anarşiğe manyak mısın sen 😍😍😍😍

@midori ayrıca twikkırda da dedim o kedi diiiiiiiiil, anarşik bebe o bi kere 😍😍😂😂

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!