@midori iş güç devam başkanım, sende sergiye başlıyorsun 🥳🥳🤩🤩 başarılarının devamını diliyorum

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!