öylesine sinirlendim öylesine huzursuz edildim ki anlatamam.

Follow

ama bana da yi bir ders oldu. iyi de yaptım. kimseyi kendi mutluluğumdan öne koymamayı öğrenmişim. ona seviniyorum.

içinde olduğun bir gruba karşı olan nefreti kendi içinde barındırmak da ne bileyim, başta göremiyordum, görmek istemiyordum.

Show thread

şimdi iyiyim ama, baya geçti, kendimi tebrik ediyorum.

Show thread

@midori ben çok bir şey anlayamadım ama iyi ki 😊✌️

@midori Öğrenilebilecek en gerekli ve en güzel şey 👍🏻👍🏻

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!