öylesine sinirlendim öylesine huzursuz edildim ki anlatamam.

ama bana da yi bir ders oldu. iyi de yaptım. kimseyi kendi mutluluğumdan öne koymamayı öğrenmişim. ona seviniyorum.

Show thread

içinde olduğun bir gruba karşı olan nefreti kendi içinde barındırmak da ne bileyim, başta göremiyordum, görmek istemiyordum.

Show thread

şimdi iyiyim ama, baya geçti, kendimi tebrik ediyorum.

Show thread

@midori ben çok bir şey anlayamadım ama iyi ki 😊✌️

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!