Follow

Kendim yazdım diye demiyorum ama çok tatlı oldu ya.

Yerim seni tatliş şey. Şunun şekerliğine bakar mısınız.

github.com/midorikocak/queryma

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!