Selam.. yakın ilişkiniz olmadığı halde birine ‘çok kötü görünüyorsun’ vs demek kabalık gibi geliyo bana??
Siz ne düşünürsünüz?? Hayırlı forumlar

@midori uyardığım zamanlar da oluyor genelde bu tip insanları ama üslup çok garip olay düzeltemiyorlar

Follow

@havuctarator bazı insanlar duygusal yönden olgunlaşmamış oluyor. bunu farketmek önemli. biz herkesi aynı olgunlukta gibi düşünüyoruz ama bazıları 20 bazıları gerçekten 2 yaşında.

@midori haklısınız hocam aslında dengeyi sağlamak çok önemli bazen yeteri kadar sakin kalamayıp patlak verebiliyorum.

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!