Follow

Gunaydin nasi gidiyo karantina isleriiiii

@midori Alışkın olmayanlar için zordur kesin. Fakat bana pc + internet verin 1 sene sonra gelin alın evden o derece... 😂 Gerçi market dolayısıyla tam karantinada değilim ama olsun...

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!