Kendim yazdım diye demiyorum ama çok tatlı oldu ya.

Yerim seni tatliş şey. Şunun şekerliğine bakar mısınız.

github.com/midorikocak/queryma

Brutalist tasarım dünyasına da adım atmış oldum.

Ilk defa mutlu oldum bu sehirde çünkü meksika festivali

Cekya'da bira sudan daha ucuz derlerdi inanmazdim, dun sahit oldum . (gambr = bira, mattoni = su, 1 czk = 3.87 try)

RT @midorikocak@twitter.com
Canım arkadaşım yurtdışında yüksek lisans kabulünü almış. Kendim almış kadar sevindim.

Hunileri takın düüttt düüt

Canım arkadaşım yurtdışında yüksek lisans kabulünü almış. Kendim almış kadar sevindim.

Hunileri takın düüttt düüt

Show more
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!