Kendim yazdım diye demiyorum ama çok tatlı oldu ya.

Yerim seni tatliş şey. Şunun şekerliğine bakar mısınız.

github.com/midorikocak/queryma

Cekya'da bira sudan daha ucuz derlerdi inanmazdim, dun sahit oldum . (gambr = bira, mattoni = su, 1 czk = 3.87 try)

RT @midorikocak@twitter.com
Canım arkadaşım yurtdışında yüksek lisans kabulünü almış. Kendim almış kadar sevindim.

Hunileri takın düüttt düüt

Show older
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!