Tivitteri bir ay kapattım haberiniz olsun

Today I learned never to copy files over using an SD-card formatted (by default) with exfat. All file permissions of copied files set to 777 under Linux and macOS. Lots of fun.

One way of fixing it:

find . -type d -perm 777 -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -perm 777 -exec chmod 644 {} \;

(And if you had any files that were meant to be executable, you’ll have to set their executable flags back with this method: chmod +x my_file)

şimdi iyiyim ama, baya geçti, kendimi tebrik ediyorum.

içinde olduğun bir gruba karşı olan nefreti kendi içinde barındırmak da ne bileyim, başta göremiyordum, görmek istemiyordum.

ama bana da yi bir ders oldu. iyi de yaptım. kimseyi kendi mutluluğumdan öne koymamayı öğrenmişim. ona seviniyorum.

öylesine sinirlendim öylesine huzursuz edildim ki anlatamam.

Show more
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!