@aslihan evet onda da rahatsız edici bazı kısımlar vardı ama fazla gerçekdışı geldiği için hikayeden bu kadar etkilenmemiştim

Bir arkadaşım var misal, ne zaman iyi hissetsem hissediyor gibi hemen mesaj atar, benim bütün pozitif enerjimi sömürüp gider her defasında zamanlamasina şaşıp kalıyorum.

Kötü zamanında kimsenin arayıp sormaması da arkadaşlığa dahil mi? Herkes ihtiyacı olan pozitif enerjiyi alıp ortadan kayboluyor

Kronik erteleme problemi yaşayan var mı? Nasıl üstesinden geliyorsunuz?

Bütün dünyanın ağırlığı üzerine çöktüğünde bir kaçış yeri gibi oldu burası

Hiç öyle olmadığı hâlde insanların çeşitli gerekçelerle sana etiketler yakıştırması ne kadar üzücü

stella boosted

Swann'ların Tarafı'nı okuyan var mı?

Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!