Follow

Hiç öyle olmadığı hâlde insanların çeşitli gerekçelerle sana etiketler yakıştırması ne kadar üzücü

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!